Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, online dienst 31 mei 2020 ~ Pinksteren

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Pinksteren 2020

Afscheid en (her-)bevestiging ambstdragers
31 mei 2020

Voorganger: ds. Karin van den Broeke
Organist: Henk Tazelaar

Welkom door Ouderling van Dienst

Openingslied 672: 1 en 3

Stil Gebed
Votum en Groet

Lied 680: 1, 2 en 3

Kindermoment

Aangepaste tekst: couplet 1: Wij zijn voor even uit elkaar…..
couplet 3: Ooit zoeken wij elkaar weer op….

Kyrie en Gloria
Lied 299e

Gebed om Verlichting met de Heilige Geest

Lezing: Handelingen 2, 1-11

Lied: 970: 1, 3 en 5

Lezing: Galaten 5, 22-26
Lied 841: 1 en 2
Overweging
Orgelspel

Lied 388: 1 (allen), 2 (vrouwen), 3 (allen), 4 (mannen) en 5 (allen)

Mededelingen door Ouderling van Dienst

AFSCHEID EN (HER-)BEVESTIGING AMBTSDRAGERS
Geloofsbelijdenis: 340b

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

Afscheid van
Jan Noordhoek

Lied 245: 1 en 2

(Her-)bevesting in het ambt van

Kees Blok ouderling (-scriba)
Jan Noordhoek ouderling
Conny Trimpe - Boot ouderling
Peter van Soest diaken

Lied: 416 (vier coupletten)

Voorbeden,
Stil Gebed
Onze Vader

Slotlied 704 (drie coupletten)

Zending en Zegen

Amen (431c)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus