Pasen Online Kerkdienst vanuit de Opstandingskerk vier mee: www.pgdeontmoeting.nl/zondag

Wanneer:
12 april 2020 @ 10:00 – 11:00
2020-04-12T10:00:00+02:00
2020-04-12T11:00:00+02:00
Waar:
www.pgdeontmoeting.nl
Pasen Online Kerkdienst vanuit de Opstandingskerk vier mee: www.pgdeontmoeting.nl/zondag @ www.pgdeontmoeting.nl

Liturgie voor zondag 12 april 2020, Protestantse gemeente De Ontmoeting, Pasen

 

Voorganger:      ds. Karin van den Broeke

Organist:             Henk Tazelaar   

 

Lied bij de nieuwe Paaskaars:                   

 1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,

voortijdig licht waarin wij staan

koud, een voor een en ongeborgen,

licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen zo

zwaar en droevig als wij zijn

niet uit elkaars genade vallen

en doelloos en onvindbaar zijn.

 

 1. Licht, van mijn stad de stedehouder,

aanhoudend licht dat overwint.

Vaderlijk licht, steevaste schouder,

draag mij, ik ben jouw kijkend kind.

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen

of ergens al de wereld daagt

waar mensen waardig leven mogen

en elk zijn naam in vrede draagt.

 

 1. Alles zal zwichten en verwaaien

wat op het licht niet is geijkt.

Taal zal alleen verwoesting zaaien

en van ons doen geen daad beklijft.

Veelstemmig licht, om aan te horen

zolang ons hart nog slagen geeft.

Liefste der mensen, eerstgeboren

licht, laatste woord van Hem die leeft.

 

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

 

Intochtslied:      216

 

 1. Dit is een morgen als ooit de eerste,

zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,

beide ontspringen nieuw aan het woord.

 

 1. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,

vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen,

al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

 

 1. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,

licht dat ooit speelde waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,

dank opgetogen Gods nieuwe dag.

 

Stil Gebed

Votum en Groet              

 

Lied:                     

 

 1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,

die galmt door gans’ Jeruzalem;

een heerlijk morgen licht breekt aan:

de Zoon van God is opgestaan!

 

2  Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
 Hij overwon, die sterke Held,
 Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht,
 want Hij is God, bekleed met macht!
  

 

3  Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
 want alles, alles is voldaan;
 Wie in ’t geloof op Jezus ziet,
 die vreest voor dood en duivel niet.
  

 

4  Want nu de Heer is opgestaan,
 nu vangt het nieuwe leven aan,
 een leven, door zijn dood bereid,
 een leven in zijn heerlijkheid.
  

 

                Kindermoment

 

Kyriëgebed

 

Glorialied            624: 1 en 2                         Christus, onze Heer verrees       

 

 1. Christus, onze Heer, verrees,

halleluja.

Heilige dag na angst en vrees,

halleluja.

Die verhoogd werd aan het kruis,

halleluja,

bracht ons in Gods vrijheid thuis,

halleluja!

 

 1. Prijs nu Christus in ons lied,

halleluja,

die in heerlijkheid gebiedt,

halleluja,

die aanvaardde kruis en graf,

halleluja,

dat Hij zondaars ’t leven gaf,

halleluja!

 

 

Gebed bij opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament:  Jesaja 51, 9-11

 

Lied:      96a                                                        Zing een nieuw lied voor de Heer, alle landen

 

 

 

Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen:

aarde en lucht komen vers uit zijn hand,

schoonheid en kracht vergezellen Hem beide:

wild is de zee en tevreden het land.

 

96a:refrein

Zing een nieuw lied, alle landen.

Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.

 

96a:3

Roep tot de volkeren: God is de koning,

Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht;

Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel,

alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd.

(refrein: Zing een nieuw lied….)

 

96a:4

Juich wat in zee leeft of leeft op de velden:

zie, uw Verlosser gaat komen, wees blij!

Wuif alle bomen der wouden, verwelkom

juichend uw Koning, want Hij is nabij!

(refrein: Zing een nieuw lied….)

 

Schriftlezing Nieuwe Testament:             Johannes 20, 1-18

 

Lied:      630                                                        Sta op, een morgen ongedacht

 

 

 1. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,

open uw dode oren;

kom uit het graf dat u omsluit,

kom uit en word geboren!

Toen heeft zich in het vroegste licht

de nieuwe Adam opgericht,

ons allen lang tevoren.

 

 1. Al wat ten dode was gedoemd

mag nu de hoop herwinnen;

bloemen en vogels, – alles roemt

Hem als in den beginne.

Keerde de Heer der schepping weer,

dan is het tevergeefs niet meer

te bloeien en te minnen.

 

 1. Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,

de schoot van ’t graf ontkomen.

De morgen is vol nieuw geluid, –

werp af uw boze dromen.

Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,

is voor het lichaam nu vrij baan

naar een bestaan volkomen.

 

 

Verkondiging

               

Lied:      ‘Door de kracht van uw liefde’

 

Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

 

-Refrein-
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

 

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde

-Refrein 2x-

-Slot 2x-
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

 

 

Mededelingen vanuit de kerkenraad

 

Gebeden

 

Gedicht

 

Dit is een vreemde Pasen,
zo anders dan voorheen:
we bidden afgezonderd,
we zingen thuis alleen.
Met iedereen op afstand,
ook wie de dienst nu leidt:
een lege kerk, een beeldscherm,
wij vieren ver verspreid.

 

Geen zingende gemeente,
geen hartverrukkend koor,
hoe dringt dan nu de vreugde
van Pasen tot ons door?
Geef elk, aan huis gebonden,
toch de genade om
uw opstanding te vieren:
elk huis een heiligdom.

 

Niet van een kerk vol mensen
straalt nu de blijdschap af,
maar van het nieuws van vrouwen
die zien het lege graf;
van leerlingen die twijf’lend
naar Galilea gaan,
vol vreugde Hem herkennen:
de Heer is opgestaan!

 

In alle zorg en moeite
bedenken wij toch wel
wie voor ons heeft geleden,
wie daalde in de hel,
wie daar de weg ons baande,
geen dood die Hem nog bindt;
nu kan ons niets meer scheiden
van Hem die ons bemint.

 

Wij danken U met Pasen,
als kerk, hoe ook verspreid
en toch uw ene lichaam,
U dienend wijd en zijd.
Door thuis of bij een ziekbed
te zorgen voor elkaar
wordt hier het nieuws van Pasen
ook in ons leven waar.

 

 

 

 

Slotlied:               U zij de glorie                                   

 

 1. U zij de Glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen daalde d’engel af,

heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.

U zij de Glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

 

 1. Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer.

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.

Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind.

En zegt telkenkere: Christus overwint.

U zij de Glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

 

 1. Zou ik nog vrezen, nu Hij immer leeft,

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.

in zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,

niets heb ik te vrezen in leven en in dood.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

 

Zegen

 

Amen (431c)

Geplaatst in .
Avatar

PGdeOntmoeting

Protestantse Gemeente te Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke | Ruimte voor feest | Ruimte voor verdriet | Ruimte voor God | Ruimte voor ontmoeting