Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 20 februari 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Bij de diensten
Op Zondag 20 februari is er om 09:30 uur dienst in de Opstandingkerk. Voorganger: ds. G. Ruitenburg, Zoutelande.
Om 11:00 uur is er een dienst in de Katse kerk. Voorganger: ds. G. Ruitenburg, Zoutelande.
Wees welkom en vier met ons mee!

Collecten
We gaan vanaf aanstaande zondag weer in de kerk collecteren. De diaken van dienst zal bij de uitgang staan met twee collectezakken. De eerste voor het voor de betreffende zondag opgegeven doel van de diaconie en de 2e voor kerk en diaconie.
Ook blijft de mogelijkheid natuurlijk bestaan om i.p.v. van los geld, gewoon via de bank de giften over te maken.
Er wordt dus in de dienst niet gecollecteerd van hand tot hand. Dit om mogelijke besmetting te proberen te voorkomen.
Dit geldt voor beide kerken.

Heilig Avondmaal en Maaltijd van de Heer
We willen ook de viering van de Maaltijd van de Heer en de viering van het Heilig Avondmaal weer hervatten. We drinken uit kleine bekertjes, speciaal aangeschaft, en de dienstdoende ambtsdragers ontsmetten hun handen een keer extra in de kerk voordat we met de viering beginnen. Dit, omdat we met eten en drinken bezig zijn en extra hygiëne niet overbodig is. De dominee en de dienstdoende ambtsdragers delen wijn, druivensap en brood uit. De gemeenteleden pakken zelf niks maar krijgen dit aangereikt. Zo hopen en denken we op een veilige manier de vieringen weer te kunnen hervatten. In Wissenkerke zal dit op Witte Donderdag de 1e keer zijn in de gezamenlijke viering. In Kats/Kortgene kan het als dit voor de diakenen ter plaatse uitvoerbaar is zondag 27 februari al zijn. Dat is dan wel een beetje kort van tevoren aangekondigd, maar er is lang naar uitgezien. Dus voorzitter en scriba vertrouwen erop, dat de gemeente er begrip voor op kan brengen. Laten we vooral blij zijn, dat het weer kan.

Volgende diensten
Op zondag 27 februari bent u opnieuw welkom in een viering van PG De Ontmoeting in de Opstandingskerk te Wissenkerke. Aanvang 09:30 uur. Voorganger: ds. S. van der Hauw, Noordgouwe
Ook dan hopen wij weer een dienst in de Katse kerk te houden om 11:00 uur. Voorganger: ds. N. Vlaming, Utrecht.

Huisbezoek
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meldt het dan aan Conny Trimpe of Ina de Jager. Geef dingen als een verblijf in het ziekenhuis en dergelijke alstublieft door. Wij zijn ervan afhankelijk voor een goede zorg voor elkaar.

Moderamen
Woensdag 23 februari vergadert het moderamen, ’s avonds om 19:30 uur in de consistorie van de Opstandingskerk. De kerkenraad van 7 maart en de gemeenteavond van 9 maart zullen worden voorbereid.

40-dagentijd: Ben je klaar voor het feest?
Op dinsdag 2 maart staat de eerste activiteit voor de 40-dagentijd gepland: de asverbranding te Kats. En op woensdagavond 3 maart is dan de eerste eilandelijke vesper in de 40-dagentijd.Ook in de Katse kerk.
In de dienst in de Opstandingskerk op zondag 6 maart beginnen we in de kindernevendienst met het project van Kind op Zondag voor de 40-dagentijd. Dit project heeft de passende titel: Ben je klaar voor het feest?
We zouden het fijn vinden als de ouders de kinderen zoveel mogelijk mee kunnen laten doen aan dit project. Daarom attenderen wij u er nu reeds op.

Biddag en Gemeenteavond
Op 9 maart is het biddag en houden we weer onze gemeenteavond in Zaal onder de Toren. U bent van harte welkom. Noteer de datum alvast in uw agenda. We hopen die avond echt met groot nieuws te komen. U zult deze avond daarom zeker niet willen missen als dit lukken mag. Noteer hem in uw agenda en houd hem vrij.

Kledinginzameling
Zoals elk jaar is de tijd voor Pasen ook de tijd om de kledingkast weer eens door te spitten en leeg te ruimen. Plaats maken voor iets nieuws misschien? Ook wij willen ons klaarmaken voor het feest! Wat lang niet meer gedragen werd, maar nog goed is, kan mooi naar de kledinginzameling voor de stichting HCR, die hulp biedt in Roemenië. Op zaterdag 12 maart kunt u uw kleding aanbieden in de consistorie van de Opstandingskerk en misschien nog op meerdere plekken. Eerst maar eens de kast uitspitten nu.

40-dagen Heilige Herrie
Ook voor de jeugd en de (oudere) jongeren is er inspiratie op weg naar Pasen.
De organisatie van de Top2000 en de Passion maakt ook in de 40-dagentijd een inspirerende opgang naar het hoogfeest van Pasen met Popmuziek mogelijk. Het is heel eenvoudig. Klik op de link en je kunt meteen meedoen.
Ja, breng mij nu meteen naar de site van 40 dagen Heilige Herrie.

Financiën
Deze week collecteren wij voor: Stichting "KEBENE" Dat staat voor Kenia, België en Nederland. Meer informatie op de achterzijde van het NBKerkblad.
De tweede collecte is bestemd voor: Eredienst en Pastoraat.
Als u niet deel kunt nemen aan de collecte tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.
Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961
Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271
Zending NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,
Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland
Orde van dienst: Kats (lees/download hier)


Orde van dienst Wissenkerke


Intochtslied: LB 18:1, 8

Stil gebed, votum en groet

Lied: 18:9

Kindernevendienst

Lied ‘wij gaan voor even uit elkaar’

Kyriëgebed

Lied 305
Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezingen

Genesis 45: 3-11, 15

Lied 166a: 8, 9, 10

Lucas 6: 27-38

Lied 530

Verkondiging

Orgelspel

Lied 974

Mededelingen

Slotlied: 976

Zegen met gezongen amen

(collecte bij de uitgang)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus