Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 16 januari 2022

voor de dienst van Protestantse gemeente de Ontmoeting te Noord-Beveland.vanuit de Katse kerk
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
cropped-AzureSquare.png

Zondagsbrief 16 januari 2022

van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland


Bij de diensten

Op Zondag 16 januari is er om 11:00 uur een gezamenlijke ONLINE dienst vanuit de Katse kerk te Kats. Voorganger: ds. Ruben van Zwieten uit Amsterdam.

Wees online welkom en vier met ons mee!

Er is deze zondag GEEN dienst vanuit de Opstandingskerk.

Tot nader order blijven onze diensten voorlopig helaas uitsluitend online.

Volgende diensten

Op zondag 23 januari is er opnieuw een gezamenlijke online-dienst vanuit de Katse kerk om 11:00 uur. Voorganger: pastor Harm ten Klooster uit Goes. Dit wijkt af van ons normale schema. Dit is noodzakelijke geworden doordat ds. Spaans in Kamperland moest voorgaan, waardoor wij geen voorganger beschikbaar hadden voor een dienst vanuit de Opstandingskerk. Gelukkig stond pastor Ten Klooster nog op voor een dienst vanuit Kats.

Huisbezoek

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meldt het dan aan Conny Trimpe of Ina de Jager. Contactgegevens in de Kerkwijzer of op te vragen bij de scriba. Geef dingen als een verblijf in het ziekenhuis en dergelijke alstublieft door. Wij zijn ervan afhankelijk voor een goede zorg voor elkaar.

Voortgang werkzaamheden invullen vacature predikant

Het moderamen heeft het geplande gesprek met de classispredikant op de afgesproken datum, 6 januari, gevoerd. Op 17 januari wordt de kerkenraad hierover geïnformeerd. Daarna volgen nieuwe mededelingen aan de gemeente en de vrienden.

Financiën

Deze week collecteren wij voor:

In de eerste collecte voor: Zorgboerderij Catharina Maria Hof

De tweede collecte is bestemd voor: Eredienst en Pastoraat.

Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.

Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271

Zending NL 30 RABO 03737.33.046

Met vriendelijke groet,

Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland

Orde van dienst 16 januari 2022 Epifanie III (Kanazondag)

Voorbereiding

Orgelspel - Stilte - Klokgelui – Welkom

De gemeente gaat staan

Intochtslied : 283 : 1, 2 en 3

Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien, –

zie ons hier staan.

Wij die van U hebben gehoord, –

hoor Gij ons aan.

Uw Naam is dat Gij mensen helpt, –

wees onze hulp,

en dat Gij alles hebt gemaakt, –

maak alles nieuw,

en dat Gij ons bij name kent, –

leer ons U kennen,

die Bron van leven wordt genoemd, –

doe ons weer leven,

die hebt gezegd: Ik zal er zijn, –

wees hier aanwezig.

Amen

vervolg intochtslied: 283 : 4 en 5

Kyrie en Gloria 299j; I = Voorzang, II = Allen

Groet:

De Heer zij met u!
En met uw geest!

De gemeente gaat zitten

DE SCHRIFTEN

Gebed van de zondag bij de opening van de Schriften

eindigend met de woorden:

‘................…alle dagen van ons leven tot in eeuwigheid.’

Gemeente: Amen.

Lezing Genesis 41 : 46 – 57

Jozef was dertig jaar toen hij voor het aangezicht van Farao, de koning van Egypte, stond. Jozef trok uit, weg van Farao en doorkruiste het hele land Egypte. In de zeven jaren van overvloed droeg het land, bij handen vol. Hij verzamelde al het voedsel van de zeven jaren die er in het land Egypte waren en bracht het voedsel in de steden het voedsel van het veld dat rondom de stad lag bracht hij daarbinnen. Jozef hoopte graan op als zand van de zee zo ontzettend veel, dat men ophield met tellen want er was geen tellen aan. Jozef werden twee zonen geboren vóór het jaar van de honger kwam. zonen die Asnat de dochter van Potifera, de priester van On, hem baarde. Jozef gaf de eersteling de naam: Manasse, `Die-laat-wegvallen’ want: god heeft al mijn moeite en heel mijn vaderhuis voor mij laten wegvallen. En de tweede gaf hij de naam: Efraïm, `Dubbelvrucht’ want: god heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn verdrukking. De zeven jaren van overvloed die er waren in het land Egypte liepen ten einde en de zeven jaren van honger begonnen er aan te komen zoals Jozef had gezegd. Er was honger in alle landen maar in heel het land Egypte was brood. Heel het land Egypte begon honger te lijden en het volk schreeuwde tot Farao om brood maar Farao zei tot heel Egypte: Ga naar Jozef! Wat hij jullie zegt, doe dat! Honger was er over heel de aarde en Jozef opende alle opslagruimten en hield graanverkoop voor Egypte. Want de honger werd sterker in het land Egypte. Van heel de aarde kwam men naar Egypte om graan te kopen bij Jozef want de honger was sterk over heel de aarde.

Antwoordpsalm :89, 20 – 28 (onberijmd) I = Voorzang, II = Allen

Antifoon Psalm 89

V Ooit hebt u in een visiòen gespróken *
en gezegd tot uw getróuwen:

A ‘Ik heb hùlp geboden aan een héld, *
een jongen uit het volk verhéven.

V In Dàvid vond ik een díenaar, *
ik zalfde hem met heilige ólie.

A Mijn hànd geeft hem stéun, *
mijn arm maakt hem stérk,

V geen vijand zal hem òvervléugelen, *
geen boosdoener hem bedwíngen,

A zijn belagers zal ik voor zijn ògen versláan, *
zijn haters vermórzelen.

Antifoon: Waar is uw liefde…

V Mijn trouw en mijn lìefde vergezéllen hem, *
door mijn naam zal hij in aanzien stíjgen.

A Zijn linkerhand lèg ik op de zée, *
zijn rechterhand op de rivíer.

V Hij zal tot mij roepen: “Ù bent mijn váder, *
mijn God, de rots die mij rédt!”

A Ik maak hem tot mijn èerstgebórene, *
tot de hoogste van de koningen der áarde.

Antifoon: Waar is uw liefde…

De gemeente gaat staan

Halleluja I = Voorzang, II = Allen

Halleluja

I: Juich de Heer toe, heel de aarde, *
dien de Heer met vreugde.

II: Halleluja …

I: Doe maar wat Hij jullie ook zegt: *
Wat het ook is..

II: Halleluja …

Lezing uit het heilig Evangelie – Lucas 22 : 27

'Want wie is belangrijker: Hij die aanligt of hij die bedient? Is het niet hij die aanligt? Ik echter ben in uw midden als iemand Die dient.'

eindigend met: Woord van de levende Heer!

Acclamatie op het Evangelie - zie 339b

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen!

De gemeente gaat zitten

Prediking

- moment van inkeer -

Preeklied 526: 1,2,4

Gaven en gebeden – om mee te delen, om voor te bidden.

Inzameling van de gaven/offerande:

1e rondgang: Kerk & Diaconie
2e rondgang:Zorgboerderij Catharina Maria Hof

Gebed over de gaven

Eindigend met de woorden: “…in Christus, onze Heer.” Amen.

Voorbede en stil gebed, telkens beantwoord met de acclamatie 368c

Doe lichten over ons uw aangezicht

Gebed van de Heer 369d

Onze Vader deel 1
Onze Vader deel 2
Onze Vader deel 3

ZENDING EN ZEGEN

De gemeente gaat staan

Slotlied 413: 1,2,3

Zegen Amen, amen, amen! (gezongen – 431c)

Orgelspel

VanUisdeToekomstCMYK

Van U is de toekomst

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus