Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 5 september 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 5 september 2021
voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Bij de diensten
Zondag 5 september is ds. Karin van den Broeke voorganger in de Opstandingskerk in Wissenkerke en in De Katse Kerk in Kats. In de Opstandingskerk is Suus de Moor organist, in De Katse Kerk bespeelt Henk Tazelaar het orgel. Fijn dat we vanaf nu weer in beide kerken terecht kunnen!

Helaas werken we nog steeds met het systeem van opgave, omdat we nog wel de grens van 1,5 meter aan moeten houden en dus nog steeds slechts een beperkt aantal kerkgangers toe kunnen laten. U kunt zich aanmelden bij ds. Karin van den Broeke, 0113-404368 of kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl. Het spreekt vanzelf dat u thuisblijft als u klachten heeft die op corona zouden kunnen duiden of als u anderszins een quarantaineplicht heeft. Op 13 september vergadert de kerkenraad en zal zij kijken of er aanpassingen gewenst of nodig zijn.

De diensten vanuit Kats zijn te beluisteren, de diensten vanuit de Opstandingskerk zijn met beeld en geluid te volgen. U kunt - als het allemaal goed gaat met de techniek - de diensten dus ook thuis meebeleven, live of later, via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft de Orde van Dienst voor de dienst in de Opstandingskerk hieronder aan.

Volgende week is ds. Ruben van Zwieten voorganger in beide kerken. Ook dan geldt: 9.30 uur in de Opstandingskerk in Wissenkerke en 11.00 uur in De Katse Kerk in Kats.

Rommelmarkt op 4 september
Vandaag kan het weer: de rommelmarkt bezoeken in D’ Ouwe Schole in Kortgene. Zij het dat u ook daar de afstandsregels in acht moet blijven houden. De rommelmarkt is steeds de eerste en de derde zaterdag van de maand geopend, van 10.00 - 15.00 uur. De opbrengst van de rommelmarkt is bestemd voor verbouwing en onderhoud van de Nicolaaskerk in Kortgene.

Startzondag 19 september
Zondag 19 september wordt een mooie kans om elkaar als gemeenteleden te ontmoeten in de naam van de Eeuwige en in het licht van waartoe we geroepen zijn. We vieren die dag de fusie van onze voormalige twee gemeenten tot De Ontmoeting. ’s Morgens doen we dat in de eredienst in de Opstandingskerk. ‘s Middags hebben we niet alleen oog voor de ontmoeting met elkaar binnen onze gemeente, maar laten we ons ook bepalen bij onze roeping in de wereld. Als classis Delta zijn we betrokken bij het zendingsproject Delta voor Indonesië. De zondagmiddag zal een mooie mengeling worden van een fietsroute voor wie ook een sportieve invulling zoekt, een presentatie rond Delta voor Indonesië, en een afsluiting met een Indonesische maaltijd. Heel bijzonder dat er op het eiland Indonesisch – door inwoners met Indonesische roots - voor ons gekookt en gebakken gaat worden! En ook bijzonder fijn dat we opnieuw terechtkunnen op de boerderij van Kees en Arianne de Jager om het middagprogramma zoveel als mogelijk ‘coronaproof’ vorm te kunnen geven.

Opgave:
Als u mee wilt doen met het startdagprogramma, wilt u dan een briefje maken met onderstaande informatie:
  • Ik geef mij graag op voor de fietstocht (start 15.00 uur) vanuit (naam van het Noord-Bevelandse dorp waar u om 15.00 uur wilt vertrekken)
Mijn naam is……………………………………………..
Ik kom met……………………………perso(o)n(en
Deelname aan de fietstocht is gratis.
Er is een “bezemauto” beschikbaar.

  • Ik geef mij graag op voor de Indonesische maaltijd.
Mijn naam is……………………………………………….
Ik kom met……………………………perso(o)n(en)
Bijdrage aan de maaltijd: kinderen 0-12 jaar gratis, 13-18 jaar € 6,- en volwassenen € 8,- pp
Deze informatie graag inleveren in gesloten envelop met betaling voor 10 september bij één van de onderstaanden:
Leni de Kam, Christinastraat 12A te Kats
Edith le Duc, Burg. Snellestraat 7 Kortgene
Anja Kopmels, Hoofdstraat 53 Kortgene
Wim van Lobberegt, Weststraat 15 Geersdijk
Maarten van Lobberegt, Julianastraat 33 Wissenkerke
Nel Bareman, Weststraat 4 Wissenkerke

We hopen op een mooie opkomst en een geslaagde dag!
Startdagcommissie

Afscheid ds. Karin van den Broeke
Per 1 oktober krijgt ds. Karin van den Broeke een functie bij de landelijke Protestantse Kerk. Zij wordt programmaleider Kerk in Actie. Op 3 oktober zal zij, bijna 14 jaar nadat de Protestantse gemeente te Wissenkerke-Geersdijk een beroep op haar uitbracht, afscheid nemen – als predikant – van Protestantse gemeente De Ontmoeting. De afscheidsdienst zal op zondagmiddag 3 oktober om 15.00 uur gehouden worden in de Opstandingskerk in Wissenkerke. Karin en Kees blijven wel in hun nieuwe huis in Kortgene wonen en zullen dus als gemeenteleden ook betrokken blijven bij onze gemeente.

Pastoralia
Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. U vindt dit op de website links onderaan, onder het kopje ‘zondagsnieuws’. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen. De code die u voor het meeleven gebruikt, kunt u ook gebruiken voor het kopje ‘terugkijken’: daar staan foto’s waarop gemeenteleden herkenbaar zijn. Die foto’s mogen we niet zomaar via internet beschikbaar stellen, op deze wijze kan het wel. De pastorale mededelingen worden wekelijks ververst, op de pagina foto’s zijn er minder vaak veranderingen.
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen
Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK)
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland
Orden van Dienst voor 5 september 2021 - Twaalfde Zondag van de Zomer


Opstandingskerk, 9.30 uur:

Welkom door Ouderling van Dienst
Intochtslied: 283: 1, 2 en 3
Stil Gebed
Votum en Groet
Lied: 283: 4 en 5
Lied: Wij zijn voor even uit elkaar…
Kyriëgebed
Glorialied: 868: 1 en 4
Gebed bij opening van het Woord
Schriftlezing Oude Testament: Deuteronomium 4, 1-2 . 9-20
Lied: psalm 105: 1, 2 en 3
Schriftlezing Nieuwe Testament: Johannes 21, 9-19
Lied: 653: 1, 6 en 7
Verkondiging
Lied: 793 (drie coupletten)
Mededelingen
Gebeden
Slotlied: 419 (drie coupletten)
Zegen
Amen (431c)


De Katse Kerk, 11.00 uur:

INTREDE
Orgelspel - Stilte - Klokgelui
Welkom door Ouderling van Dienst
Aanvangslied 277 (zo mogelijk staan)
Barmhartige en Geliefde,
laat uw woorden ons bereid maken
ons tot U te keren
en laat Jezus, uw Zoon,
ons voeren op wegen
van waarheid en liefde,
zodat wij U vinden,
dit uur en al onze dagen.
Amen (zitten)

Lied 271

Kyrie, besloten met 301e

Gloria 306

Groet De Heer zij met u!
En met uw geest! (zitten)

DE SCHRIFTEN
Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften:
‘…vandaag en alle dagen van ons leven.’
Gemeente: Amen.

Lezing uit de Tora: Deuteronomium 4, 1-2.9-20

Antwoordpsalm 119: 33-40 Antifoon 2: 1.voorzang, 2.allen

V: Wijs mij, Heer, de weg van uw wétten, *
dan vòlg ik die tot het einde tóe.
A: Geef mij inzicht, en ik zal uw wet vólgen, *
hem onderhòuden met heel mijn hárt.
V: Laat mij het pad gaan van uw gebóden, *
dàt is mij het líefst. (Ik druk uw richtlijnen…..)

V: Neig mijn hart naar uw ríchtlijnen *
èn niet naar wínstbejag.
A: Houd mijn ogen af van wat léeg is, *
laat mij uw wègen gaan, en léven.
V: Kom uw belofte aan uw dienaar ná, *
dan zal ik van ontzàg voor u vervúld zijn.
A: Houd spot van mij af: die beángstigt mij, *
maar uw vòorschriften maken mij gelúkkig.
V: Hoe verlang ik naar uw régels, *
doe mij lèven in uw geréchtigheid. (Ik druk uw richtlijnen…..)


Halleluja (zo mogelijk staande) I = Voorzang, II = Allen

Halleluja, halleluja, hallehuja! (Dienstboek nr. 53, pag. 614)
Wijs mij, Heer, de weg van uw wetten, *
dan volg ik die tot het einde toe.
Halleluja…..
Jezus zei: ‘Weid mijn lammeren.’
‘Hoed mijn schapen.’ ‘Weid mijn schapen.
Halleluja…..
Lezing uit het Evangelie – Johannes 21, 9-19
eindigend met: Woord van de levende Heer!

Acclamatie 339g
Woorden van leven, een weg om te gaan, Jezus Messias (zitten)

Prediking
- moment van inkeer -

Preeklied 908: 1, 3, 4 en 6
dienst van gaven en gebeden
Mededelingen
Dankgebed, Voorbeden en Stil Gebed, afgewisseld met: (Dienstboek nr. 78, pag. 645)
Heilig uw Naam, o God en bevrijd ons.
Onze Vader (gesproken)
ZENDING EN ZEGEN


Slotlied 419
Zending (Dienstboek nr. 138, pag. 738)
V: Gaat heen in de vrede van de Heer, Halleluja, Halleluja!
A: God zij lof en dank, Hal -le - lu - ja, Hal -le - - - lu - - ja !
Zegen, beantwoord met Amen, amen, amen! (gezongen – 431c)

:

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus