Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 1 augustus 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 1 augustus 2021 - online diensten die live bijgewoond kunnen worden
voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Bij de diensten
Morgen is mw. A. Datema, Koudekerke, onze gastpredikant in de Opstandingskerk in Wissenkerke. We heten haar van harte welkom. In deze dienst is dhr. Kees Borgdorff organist.

Deze weken zijn er steeds diensten, zoals gebruikelijk, om 9.30 uur in de Opstandingskerk in Wissenkerke. Daarnaast worden er, onder wisselende verantwoordelijkheid van de drie Protestantse gemeenten op Noord-Beveland, Onderwegkerkdiensten in Kats georganiseerd. Deze beginnen eveneens om 9.30 uur. Morgen wordt de Onderwegkerkdienst door De Ontmoeting georganiseerd en zal dhr. Frans van der Heijde gastvoorganger zijn in een Zeeuwse dienst. Anja Kopmels verzorgt de muzikale medewerking in deze dienst. Henk Tazelaar zal organist zijn.

Voor de diensten in de Opstandingskerk werken we nog steeds met opgave, omdat we nog wel de grens van 1,5 meter aan moeten houden en dus nog steeds slechts een beperkt aantal kerkgangers toe kunnen laten. U kunt zich (ook in de zomerperiode) aanmelden bij ds. Karin van den Broeke, 0113-404368 of kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl. Het spreekt vanzelf dat u thuisblijft als u klachten heeft die op corona zouden kunnen duiden of als u anderszins een quarantaineplicht heeft.
Voor de Onderwegkerk wordt door de organisatie ter plaatse gelet op het handhaven van de 1,5 meter-grens.

De diensten vanuit Kats zijn te beluisteren, de diensten vanuit de Opstandingskerk zijn met beeld en geluid te volgen. U kunt - als het allemaal goed gaat met de techniek - de diensten dus ook thuis meebeleven, live of later, via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft de Orde van Dienst voor de dienst in de Opstandingskerk hieronder aan.

Volgende week is ds. A.C. den Hollander, Oostkapelle, gastvoorganger in de Opstandingskerk.

Pastoralia
Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. U vindt dit op de website links onderaan, onder het kopje ‘zondagsnieuws’. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen. De code die u voor het meeleven gebruikt, kunt u ook gebruiken voor het kopje ‘terugkijken’: daar staan foto’s waarop gemeenteleden herkenbaar zijn. Die foto’s mogen we niet zomaar via internet beschikbaar stellen, op deze wijze kan het wel. De pastorale mededelingen worden wekelijks ververst, op de pagina foto’s zijn er minder vaak veranderingen.
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

Vakantie ds. Karin van den Broeke
Van maandag 26 juli tot en met zondag 15 augustus is ds. Karin van den Broeke weliswaar ‘gewoon’ thuis, maar wil ze zoveel als mogelijk vakantie houden. Bij crisispastoraat is zij echter wel beschikbaar.

Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen
Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK)
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland
Orde van Dienst Opstandingskerk 1 augustus 2021: Zevende zondag van de zomer kleur: groen)


Voorganger: mw. A. Datema

organist: Kees Borgdorff


Mededelingen

Aanvangslied 272: 1,2,3,4

Stil gebed

Votum en groet

Lied psalm 91: 5,8

Kindernevendienst

Kyriegebed

Loflied 908: 1,6

Gebed opening Schriften

1e Lezing Handelingen 27: 33‐44

Lied psalm 89: 4

2e Lezing Johannes 6: 16-21

Lied 91a: 1,3

Verkondiging

Orgelspel

Lied 825: 5,6,7,10

Overige mededelingen ouderling

Collecte

Gebeden

Slotlied 755

Zegenbede + Amen 431


kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus