Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 27 juni 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 27 juni 2021 - online diensten die live bijgewoond kunnen worden
voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland


‘Zing een nieuw lied.’
psalm 98

Bij de diensten
Eindelijk mag het weer: zingen in de kerk! Zij het: zacht, niet uit volle borst. Vanaf 4 juli is het weer mogelijk in de Opstandingskerk te Wissenkerke, vanaf 27 juni in De Katse Kerk in Kats. Ook het aantal kerkgangers kan weer iets opgehoogd worden, zij het dat de grens van 1,5 meter afstand gehandhaafd dient te worden. In de kerkenraad is besproken dat, zeker in de begintijd, nog wel met voorzangers gewerkt zal worden om - met behulp van de microfoons - de bescheiden gemeentezang te ondersteunen. De (zomer-)tijd zal leren of dit blijvend wenselijk is.
Voor 27 juni staat in Wissenkerke een Kliederkerk gepland. De kinderen staan centraal in deze creatieve Kliederkerkviering in de Opstandingskerk. Om verschillende redenen is ervoor gekozen om deze dienst niet uit te zenden: het maakt de omgang met de kinderen en de vormgeving van de dienst flexibeler.
Onder het thema ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’ zullen de kinderen de Zaaier op speelse wijze leren kennen. In De Katse Kerk is ds. Leuny de Kam uit Oostkapelle voorganger.

Opgave voor de diensten is nog nodig. U kunt zich aanmelden bij ds. Karin van den Broeke, 0113-404368 of kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl. Het spreekt vanzelf dat u thuisblijft als u klachten heeft die op corona zouden kunnen duiden of als u anderszins een quarantaineplicht heeft. In de kerk wordt van u gevraagd om de afstand van anderhalve meter tot diegenen die niet tot uw huishouden behoren te bewaren.

De diensten vanuit Kats zijn te beluisteren, de diensten vanuit de Opstandingskerk zijn (behalve op 27 juni) met beeld en geluid te volgen. U kunt de diensten dus ook thuis meebeleven, live of later, via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft de Orde van Dienst voor de viering in Kats hieronder aan.

Volgende week, 4 juli, zal ds. den Hollander gastvoorganger zijn, zowel in de Opstandingskerk als in De Katse Kerk.

Pastoralia
Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. U vindt dit op de website links onderaan, onder het kopje ‘zondagsnieuws’. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen. De code die u voor het meeleven gebruikt, kunt u ook gebruiken voor het kopje ‘terugkijken’: daar staan foto’s waarop gemeenteleden herkenbaar zijn. Die foto’s mogen we niet zomaar via internet beschikbaar stellen, op deze wijze kan het wel. De pastorale mededelingen worden wekelijks ververst, op de pagina foto’s zijn er minder vaak veranderingen.
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen
Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK)
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland
Orde van Dienst 20 juni 2021: Tweede zondag van de zomer (kleur: groen)

11.00 uur De Katse Kerk te Kats


Voorganger: ds. Leuny de Kam

Organist: Henk Tazelaar

INTREDE

Orgelspel - Stilte - Klokgelui

Welkom door Ouderling van Dienst

Aanvangslied 280: 1 en 6 (zo mogelijk staan)

Barmhartige en Geliefde,

laat uw woorden ons bereid maken

ons tot U te keren

en laat Jezus, uw Zoon,

ons voeren op wegen

van waarheid en liefde,

zodat wij U vinden,

dit uur en al onze dagen.

Amen (zitten)

Lied Lied 212: 1, 2 en 3

Kyrie, besloten met 301e

Gloria 306

Groet De Heer zij met u!
En met uw geest! (zitten)

DE SCHRIFTEN

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften:

‘…vandaag en alle dagen van ons leven.’
Gemeente: Amen.

Lezing uit de Profeten: Jesaja 2, vers 1-4

Antwoordpsalm : 16a

Halleluja, halleluja, hallehuja!Halleluja (zo mogelijk staande) I = Voorzang, II = Allen

De rechtvaardigen groeien op als een palm,

als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog.

Halleluja…..

Jezus sprak: Hemel en aarde zullen verdwijnen,

maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Halleluja…..

Lezing uit het Evangelie – Marcus 8- 14-21

eindigend met: Woord van de levende Heer!

Acclamatie 339g

Woorden van leven, een weg om te gaan, Jezus Messias (zitten)

Prediking

- moment van inkeer -

Preeklied 695

dienst van gaven en gebeden

Mededelingen

In Memoriam

Lied 961 (2x)

Dankgebed, Voorbeden en Stil Gebed, afgewisseld met:

Heilig uw Naam, o God en bevrijd ons.

Onze Vader (gesproken)

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 418: 1 en 2

Zending

V: Gaat heen in de vrede van de Heer, Halleluja, Halleluja!

A: God zij lof en dank, Hal -le - lu - ja, Hal -le - - - lu - - ja !

Zegen, beantwoord met Amen, amen, amen! (gezongen – 431b)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus